Tablet»Tarkastus-moduuli
  • RSS Feed

Last modified on 6/8/2017 2:49 PM by User.

Tarkastus-moduuli

Tarkastuslistanäkymän ominaisuudet

Tarkastuslistanäkymässä näkyvät aloittamattomat ja aloitetut tarkastukset. Aloittamattomat tarkastukset näkyvät harmaana ja aloitetut keltaisina. Tarkastulistanäkymässä nähdään myös suoraan osa kunkin tarkastuksen tärkeistä tiedoista, mm. kohteen osoite ja tarkastupäivä. Myös tarkastustyyppi näkyy kirjainlyhenteenä tarkastuksen tiedoissa.

Sipaisemalla näytön alareunasta alhaalta ylöspäin saadaan näkyviin sovelluspalkki, josta löytyy Synkronoi tarkastukset -painike. Sitä klikkaamalla saadaan synkronoitua Tampuurista uudet, käyttäjätunnukselle määritellyt tarkastukset.

Tarkastuksien lajitteleminen tarkastuslistalla

Tarkastuslistalla olevia tarkastuksia voi halutessaan lajitella lajitteluvalikon avulla. Lajitteluvalikon avulla tarkastukset voi ryhmittää Paikkakunnan, Tarkastusajan, Asiakkaan, Tarkastustyypin, Päättymispäivän, Osoitteen, Sisäänpääsyn, Kaupunginosan tai Tarkastajan mukaan. Oletuksena tarkastukset ovat lajiteltuna tarkastusajan mukaan. Sovellus muistaa, jos lajitteluvalikkoa on käytetty ja lajittelee oletuksena sen mukaisesti.

Tarkastuslistanäkymän SemanticZoom-toiminnon käyttäminen

Tarkastuslistanäkymässä voi käyttää SemanticZoom-toimintoa. Toiminto on tarkoitettu nopeaan navigointiin ryhmästä toiseen. Se on samasta tiedosta vain toisen tyyppinen esitystapa ja siinä ei näytetä varsinaisia tarkastuksia, vaan niiden ryhmiä. SemanticZoom-toimintoa käytetään nipistys- ja venytysohjauksen avulla. SemanticZoomista pääsee takaisin perinteiseen tarkastuslistanäkymään napauttamalla haluamaansa ryhmää, jolloin sovellus navigoi suoraan sen ryhmän kohdalle.

Huoneiston tarkastamisen aloittaminen

Huoneistotarkastus aloitetaan napauttamalla haluttua tarkastusta tarkastuslistalla. Napauttamisen jälkeen tarkastettava kohde avautuu uuteen näkymään. Tarkastusnäkymän vasemmassa reunassa näkyy kohdetta koskevat perustiedot, joiden oikealla puolella taas näkyy kohteeseen merkityt asukkaat. Asukastiedoista oikealle päin katsottuna on tilakohtaisesti ryhmitelty tarkastettavat pinnat ja varusteet. Asukastiedoissa punaisella värillä esitetään pois muuttavat asukkaat ja vihreällä värillä sisään muuttavat asukkaat.

Huoneiston pinnan/varusteen kunnon määrittäminen

Tarkastusnäkymässä näkyvät tarkastettavat pinnat ja varusteet ryhmiteltyinä kyseisen tilan mukaan. Napauttamalla pintaa/varustetta, jolle halutaan määrittää kunto, avautuu Lisää kuvaus -dialogi. Dialogissa on varattu tekstikenttä, johon voidaan kirjoittaa vapaamuotoinen kuvaus ongelmasta. Tekstikentän alapuolella on painikkeet Kunnossa (vihreä ja OK-ikoni), Kulumia (keltainen ja huutomerkki-ikoni), Kunnostettava (punainen ja kolmioikoni) ja Laskutettava (punainen ja särö -ikoni).

Usealle pinnalle/varusteelle voidaan määrittää kunto valitsemalla halutut pinnat/varusteet sipaisemalla ylhäältä alas. Kun pinnat/varusteet on valittu, valitaan näkymän alareunasta löytyvä sovelluspalkki. Sovelluspalkissa on painikkeet Poista valinnat, Muokkaa, Ominaisuudet, Tallenna ja Valitse kaikki (tällä toiminnolla voidaan valita kätevästi kaikki pinnat/varusteet kerralla). Napautetaan sovelluspalkissa olevaa Muokkaa-painiketta, jolloin avautuu dialogi, josta voidaan antaa tarkempi kuvaus.

Valokuvan liittäminen tarkastettavalle pinnalle

Tarkastettavalle pinnalle on myös mahdollista lisätä valokuvia. Valokuvien lisääminen tapahtuu dialogissa, jossa asetetaan tarkastettavalle pinnalle tai varusteelle lisätietoja. Dialogin vasemmasta alareunasta löytyy painike, jossa on kameran kuva. Napautetaan dialogissa olevaa kamerapainiketta, josta kamera käynnistyy. Jos Käyttöoikeus-asetuksissa (ks. Sovelluksen käyttöoikeuksien selvittäminen) verkkokameran käyttö ei ole sallittuna, tulee ruudulle ilmoitus tästä. Jotta voidaan jatkaa kuvan ottamiseen, tulee sovellukselle sallia oikeus kameran käyttöön.

Sovellus ottaa kuvan ruutua napauttamalla kameran ollessa valmiustilassa. Tämän jälkeen sovelluksen alareunaan avautuu sovelluspalkki, josta OK-painiketta napauttamalla kuva tallennetaan tarkastukseen kyseiselle pinnalle/varusteelle. Yhteen tarkastukseen on mahdollista liittää maksimissaan 30 kuvaa. Sovelluspalkista löytyvät toiminnot myös kuvan uudelleen ottamista ja rajausta varten.

Pinnan ominaisuuksien määrittäminen

Tarkastusnäkymässä voidaan määrittää ominaisuuksia pinnoille ja varusteille. Sipaisemalla näytön alareunasta alhaalta ylöspäin saadaan näkyviin sovelluspalkki. Napauttamalla sovelluspalkista Ominaisuudet-painiketta avautuu uusi näkymä, josta nähdään kaikki ne ominaisuudet, jotka on mahdollista määrittää. Valitaan haluattu ominaisuus napauttamalla ja se muuttuu vihreäksi valinnan merkiksi. Näkymästä päästään pois painamalla osoitteen vieressä olevaa Takaisin-nuolta.

Tarkastuksen lisääminen lähetyslistalle

Huoneiston tarkastaminen päättyy tarkastuksen lisäämiseen lähetyslistalle. Sipaisemalla näkymän alareunasta ylöspäin avautuu jälleen sovelluspalkki, jonka oikeassa reunassa on painike Tallenna. Sitä napauttamalla päästään Tarkastuksen tallentaminen -dialogiin. Jos tarkastettavan huoneiston kaikkia tiloja ei ole määritelty, tästä tulee varmistusdialogi (Et ole määrittänyt kaikkia tiloja ...), jonka kuittaamalla päästään tarkastuksen tallennukseen tai takaisin tarkastukselle.

Tarkastuksen tallentaminen -dialogissa voidaan valita sisäänmuuttopäivän, tarkastuksen tilan ja lisäksi voidaan syöttää vapaamuotoisesti lisätietoja. Napauttamalla Lisää lähetyslistalle -painiketta tarkastus lisätään lähetyslistalle ja sovellus siirtyy tarkastuslistanäkymään. Nyt huoneisto on onnistuneesti tarkastettu.

Ilmoituksen tekeminen tarkastuksesta

Jos tarkastuksessa on määritettynä pintoja/varusteita, jotka eivät ole kunnossa, näkyy Tallenna tarkastus -dialogissa Siirry ilmoitusnäkymään -painike. Tällä päästään ilmoitusnäkymään, jossa tehdään pintoja/varusteita koskevat ilmoitukset. Ilmoituksen tekeminen ja muut ilmoituksiin liittyvät ohjeet löytyvät kappaleesta Ilmoitus-moduuli.

Valokuvanäkymä

Valokuvanäkymään siirtyminen

Valokuvanäkymään pääsee tarkastusnäkymän kautta. Kun tarkastukselle on lisätty valokuvia, voidaan niitä katsella ja hallita valokuvanäkymässä. Valokuvanäkymään pääsee tarkastusnäkymän sovelluspalkissa olevasta Näytä kuvat -painikkeesta. Valokuvanäkymässä kuvat näytetään ryhmiteltynä tilojen alle. Valokuvanäkymästä takaisin tarkastusnäkymään pääsee napauttamalla osoiterivin vasemmalla puolella olevaa Takaisin-nuolta.

Valokuvan poistaminen kuvakokoelmasta

Kuvakokoelmasta voidaan poistaa yksi tai useampia kuvia. Valitaan halutut kuvat sipaisemalla kuvan päältä ylhäältä alaspäin. Kun kuvat on valittu, avautuu sovelluspalkki. Napautetaan sovelluspalkissa olevaa Poista-painiketta. Avautuu dialogi, jossa varmistetaan, että kuvat halutaan varmasti poistaa. Napautetaan dialogissa olevaa Poista-painiketta ja kuva poistetaan kuvakokoelmasta. Peruuttaminen onnistuu napauttamalla dialogissa Peruuta-painiketta.

Valokuvien katseleminen koko näytön tilassa

Napauta haluamaasi valokuvaa valokuvanäkymässä ja haluttu valokuva näkyy koko ruudun kokoisena. Voit selata kokoruututilassa valokuvia. Siirtyminen kuvasta toiseen tapahtuu niin, että panoroidaan pyyhkäisemällä horisontaalisessa suunnassa. Koko näytön tilasta pääsee takaisin valokuvanäkymään painamalla Takaisin-painiketta, joka löytyy osoiterivin vasemmalta puolelta.

Lähetyslistanäkymä

Lähetyslistanäkymään siirtyminen

Lähetyslistanäkymään voi siirtyä mistä tahansa sovelluksen muusta näkymästä napauttamalla navigointipalkista Lähetyslista-painiketta. Navigointivalikon saa näkyviin sipaisemalla näytön yläreunasta alaspäin. Jos lähetyslistalla on tarkastuksia, tekstin perässä on sulkeissa numero, joka kuvaa sitä, kuinka monta tarkastusta lähetyslistalle on lisätty.

Tarkastuksen palauttaminen tarkastuslistalle

Lähetyslistalle jo lisätyn tarkastuksen vai palauttaa takaisin tarkastuslistalle. Valitaan palautettava tarkastus sipaisemalla ylhäältä alaspäin. Tämän jälkeen napautetaan sovelluspalkissa olevaa Palauta työlistalle -painiketta. Painikkeen napauttamisen jälkeen tulee varmistusdialogi, josta valitaan Palauta tarkastukset ja tarkastus poistuu lähetyslistalta ja siirtyy tarkastuslistanäkymään. Palautettu tarkastus esitetään tarkastuslistanäkymässä Aloitettu-tilassa (keltaisella).

Tarkastuksen lähettäminen Tampuuriin

Lähetyslistalla olevat tarkastukset lähetetään Tampuuriin painamalla sovelluspalkissa olevaa Lähetä-painiketta. Painikkeen painamisen jälkeen, sovellus alkaa lähettää tarkastuksia Tampuuriin. Lähetettävän tarkastuksen kohdalla liikkuu lähetyspalkki, joka kuvaa sitä, että tarkastusta lähetetään.

Jos tarkastuksen lähetys Tampuuriin ei jostain syystä onnistu, tulee lähetyslistanäkymän oikeaan yläreunaan virheviesti, jota napauttamalla viesti siirretään suoraan oletussähköpostiohjemaan lähetettäväksi Tampuuritukeen.

Lähetyshistoria

Lähetyshistoria näkymästä löytyy tieto Tampuuriin lähetetyistä tarkastuksista. Lähetyshistoria näkymään pääset napauttamalla Lähetyslistan sovelluspalkista Historia-painiketta. Lähetyshistoria näkymästä voidaan tarkastuksia palauttaa lähetyslistalle uudelleen lähetystä varten. Tarkastus palautetaan lähetyslistalle valitsemalla ensiksi haluttu tarkastus sipaisemalla sitä ylhäältä alaspäin ja napauttamalla sovelluspalkista Palauta lähetyslistalle -painiketta. Tarkastuksien palauttaminen -dialogista valitaan vielä Palauta tarkastukset, jonka jälkeen tarkastus palautuu lähetyslistalle. Lähetyshistorian säilyttämisen aikaa voidaan muuttaa lähetysasetuksista (ks. Lähetysasetuksien asettaminen). Lähetyshistorian säilytysaika on oletuksena kaksi viikkoa.