01 - Tampuuri
  • RSS Feed

Last modified on 5/13/2016 11:15 AM by User.

01 - Tampuuri

Tampuurin moduulikuvaukset, linkkien takaa löytyy tarkemmat kuvaukset.

01 - Asukashallinta

Asukashallinta-moduulin avulla hallitaan huoneistossa asuvia henkilöitä. Moduulilla on kolme päätehtävää: hallita sisäänmuuttoa, poismuuttoa ja talonkirjaotetta. Asukashallintaa käyttävät pääasiassa huoltoyhtiöt, isännöitsijätoimistot ja vuokrataloyhtiöt. Asukashallinta ei vaadi muita moduuleita toimiakseen.

02 - Asukasvalinnan nettihakemus

Asukasvalinnan nettihakemus on julkinen lomake, jolla asunnon hakija voi täyttää hakemuksen. Hakemus tallentuu suoraan Tampuuriin. Lomake voidaan kytkeä yrityksen Internet-sivuille ja sitä voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

03 - Asukasvalinta

Asukasvalinta-moduuli sisältää asuntojen markkinoinnin, hakemisen, asukasvalinnan, tarjoamisen, vuokrasopimuksen teon sekä vakuudenhallinnan. Asukasvalintaprosessissa voidaan käyttää asiakkaan määrittelemiä dokumentteja (tarjouskirje, vakuuslasku, vuokrasopimus). Asukasvalinnasta on suora yhteys vuokra- ja vastikereskontraan sekä hakijan luottotietojen selvittämiseen.

04 - Asukkaan sähköiset palvelukanavat

Asukkaan sähköiset palvelukanavat on kokonaisuus, jolla Tampuurin sisältämistä tiedoista kasataan oma käyttöliittymä asukkaille, osakkaille tai hallituksen jäsenille. Käytännössä kokonaisuus näyttäytyy usein taloyhtiökohtaisina sivuina, mutta sitä voidaan soveltaa toteuttamalla samat palvelut myös esimerkiksi isännöintitoimiston sivujen yhteyteen.

05 - Auraus- ja hiekoituspäiväkirja

Auraus- ja hiekoituspäiväkirja on sovellus, johon listataan kohteen alueella tehdyt auraus- ja hiekoitustyöt. Päiväkirja on yksinkertaisuudessaan kalenterinäkymä tehdyistä töistä. Listaa voi tarvita myöhemmin esim. vakuutusyhtiötä varten mahdollisissa vahinkotapauksissa. Toinen yleinen käyttötapa on toteutuneiden töiden laskutuksen perusteena.

06 - Autopaikkahallinta

Autopaikkahallinnan avulla hallitaan kohteisiin liitettyjen autopaikkojen vuokraajia sekä vuokra-aikoja. Moduulin avulla voidaan selkeästi ja helposti seurata autopaikkojen käyttöastetta sekä vapautumassa olevia autopaikkoja.

Autopaikkahallinta on kytketty saumattomasti vuokra- ja vastikereskontraan. Sopimukselta pääsee suoraan autopaikkojen hallintaan ja sopimuksen teon yhteydessä voidaan helposti kytkeä autopaikka sopimukseen ja näin ollen vuokraaja

07 - Avainhallinta

Avainhallinnan avulla hallitaan kohteisiin sekä huoneistoihin liittyviä avaimia. Avainhallinnasta voidaan selkeästi seurata avainten lainauksia sekä tilata uusia avaimia tai sarjoituksia. Avainhallinnan avulla nähdään myös yhdellä silmäyksellä avainten lainaustilanne sekä myöhässä olevat lainat.

08 - Budjetointi

Budjetointi-moduuli on kohteen hoitokulujen budjetointia. Moduulin avulla voidaan arvioida tulevan budjetointikauden kulut, määritellä tavoitetulos ja sitä kautta järjestelmä määrittelee vuokramäärän. Edellisen vuoden budjettia voidaan käyttää laskentakeinoja seuraavana vuonna omia laskentakaavoja käyttäen.

09 - Dokumenttien hallinta

Dokumenttien hallinnan avulla hallitaan kohteisiin liitettyjä asiakirjoja. Ne voivat olla esimerkiksi hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjoja liitteineen, piirustuksia tai remonttien suunnitteludokumentteja. Kohteet tulevat dokumenttipuuhun suoraan kohderekisteristä. Kohteiden alle voi rakentaa yhtenäisen kansiorakenteen, joka on kopioitavissa jokaiseen kohteeseen.

10 - Huoltokalenteri

Huoltokalenteri on kohteiden määräaikaishuoltojen hallinnointia. Huoltokalenteri luodaan yhtiön omistajan ja huoltoyhtiön välisen huoltosopimuksen pohjalta. Sillä hallitaan kiinteistönhoidon ja siivouksen sopimuksenmukaisia tehtäviä. Huoltotyölistojen kautta voidaan tulostaa huoltomies- tai kiinteistökohtaiset työlistat esim. kuukausittain. Huoltokalenterin kautta huoltomiehet myös kuittaavat työt tehdyiksi.

11 - Ilmoitushallinta

Ilmoitushallinta on päivittäistä vika- ja työilmoitusten hallintaa. Ilmoitushallinta sisältää listan huoneiston tai kohteen tapahtumista. Vika- tai työtilauksia voi ilmoittaa huoltoyhtiö, omistaja tai asukas. Ilmoituksia varten sovelluksessa on valmis lomake, joka voidaan jakaa sähköisesti laajaan käyttöön esimerkiksi julkisten Internet-kotisivujen kautta. Tällöin ilmoitusten tekeminen sovellukseen onnistuu ilman käyttäjätunnuksia. Ilmoitushallinta voidaan myös linkittää toiseen Tampuuriin kuten huoltoyhtiön käyttämään Tampuuriin.

12 - Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistus kertoo lain määräämät tiedot taloyhtiöstä sekä sen kunnosta. Todistus on oleellinen asiakirja asuntokaupassa.

13 - Kohderekisteri

Kohderekisteri on koko Tampuurin perusta. Kohderekisterillä hallitaan kaikkia kiinteistön perustietoja. Kaikki Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmän ohjelmasovellukset käyttävät kohderekisterin tietoja. Perustiedot ovat siis samat kaikissa ohjelmasovelluksissa, jolloin ylläpito kohdistuu vain yhteen rekisteriin.

14 - Kunnossapito-hankkeet

Kunnossapito-hankkeet-moduuli on remonttien kilpailutusta ja sopimuksien tekoa varten. Moduuliin syötetään tarjousasiakirjat, tiedot yrityksistä sekä heidän tekemänsä tarjoukset. Moduulissa seurataan tehtävien remonttien etenemistä, kokouksia, asiakirjoja yms.

15 - Kulutusseuranta

Kulutusseurannan avulla seurataan kiinteistön kulutuksia, esimerkiksi lämmön, sähkön tai veden. Seuranta voi olla asuntokohtaista tai kiinteistökohtaista, ja seurantasykli voi olla kuukausi- tai jopa tuntitasoista.

16 - Lainarekisteri

Lainarekisterillä hallitaan yhtiön osakaslainoja. Lainarekisterissä ylläpidetään velallisten osakkaiden lainaan kohdistuvien yksiköiden määriä, joiden perusteella voidaan tulostaa reaaliaikaisia lainaosuuslaskuja osakkaille.

17 - Kunnossapito-PTS

Kunnossapito-PTS on kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai muun kohteen pitkän tähtäimen remonttien suunnitelma. Kunnossapito-PTS:n avulla tehdään vuosittaista suunnitelmaa siitä, mitä remontteja tehdään esimerkiksi 5 tai 10 vuoden kuluttua.

18 - Muuttojen ja asuntotarkastusten hallinta

Muuttojen hallinta on moduuli, jonka avulla hallitaan koko muuttoprosessia asunnon irtisanomisesta uuden vuokrasopimuksen alkamiseen.

19 - Muutostöiden hallinta

Muutostöiden hallinta -moduuli on osakkaan ilmoittamien muutostöiden hallintaa. 1.7.2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa osakkaan ilmoittavan suunnittelemistaan muutostöistä. Ilmoituslomake löytyy asukassivuilta, josta asukas sen täyttää.

Lomake tallentuu suoraan Tampuuriin, josta isännöitsijä joko hyväksyy tai hylkää sen sekä tarvittaessa tiedottaa päätöksestä esimerkiksi taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Tieto kulkee hyväksymisen jälkeen suoraan Kunnossapito-PTS:ään ja on sitä kautta isännöitsijäntodistuksen käytettävissä. Etuna tässä on helppous ja nopeus.

20 - Rakennusautomaatio

Rakennusautomaatio on moduuli, jolla erilaisia rakennusautomaatiojärjestelmiä voidaan valvoa keskitetysti. Tuote on tarkoitettu erityisesti kiinteistöomistajien käyttöön, joilla on paljon automaatiojärjestelmiä ja niiden käyttäjiä.

21 - Osakerekisteri

Osakerekisteri on osakesarjojen ja niiden haltijoiden tietojen ylläpitoa. Sen avulla hallitaan kiinteistön osake- ja äänimääriä (osake- ja ääniluettelo). Haltijavaihdoksista jää historiatieto osakerekisteriin.

22 - Saunavuorojen hallinta

Saunavuorojen hallinnan avulla hallitaan kohteeseen liitettyjen saunojen tai pukuhuoneiden varauksia ja varaajia. Varattavalle kohteelle voidaan hallinnassa määrittää varausajankohdat, jolloin varauksia kohteelle voi tehdä.

Varauksia hallitaan Outlook-tyyppisellä kalenterilla, jossa varaukset voidaan tehdä suoraan kalenterista valitsemalla ajankohta. Saunavuorolistat voidaan tulostaa saunavuorojen hallinnasta joko kalenteri- tai listamuotoisena raporttina varaajien nimillä, huoneistotiedoilla tai pelkällä Varattu-merkinnällä.

23 - Vuokra- ja vastikereskontra

Vuokra- ja vastikereskontra -moduuli käynnistyy kun uudelle asukkaalle/osakkaalle tehdään (vuokra)sopimus. Sopimuksessa määritellään maksajan, kuten vuokra/vastike, vesi- ja autopaikkamaksut. Moduulin avulla tulostetaan vuokra-/vastikelaskut, kirjataan tulleet suoritukset, muodostetaan korkolaskut, lukemalaskut sekä tarvittaessa maksukehotukset yksittäin tai massalaskutuksena.

24 - Isännöitsijän kuukausiraportointi

Isännöitsijän kuukausiraportoinnin avulla voidaan seurata kohteiden tilaa kuukausittaisen raportoinnin avulla. Isännöitsijä/Manageri syöttää joka kuukausi kuukausiraportin ja näiden havaintojen/kirjauksien mukaan voidaan sitten seurata kohteiden tilaa tarkemmin ja tehdä päätöksiä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

25 - Callcenter

Callcenter moduulin avulla hallitaan asiakkaiden yhteydenottoja yhden yksinkertaisen lomakkeen avulla. Callcenter yhdistää Tampuurissa Kohderekisterin, Kohteen osapuolet, Asukashallinnan, Ilmoitushallinnan ja itse asiakkaan yhteydenotot sekä luo mallin missä yhdeltä ruudulta nähdään kaikki em. tiedot helposti nappia painamalla.

26 - Käyttöpäiväkirja

Käyttöpäiväkirjan avulla voit ylläpitää asioita kiinteistöstä, jotka halutaan tallentaa rivitietona Tampuuriin. Usein talannettavia asioita voivat olla mm. asetusarvot, säätökäyrät ja aikaohjelmat.

27 - Kiinteistön laadunhallinta (Kihla)