Asiakaspalvelu»Asiakaspalvelun muutoksia vers…
  • RSS Feed

Last modified on 12/2/2016 8:36 AM by User.

Asiakaspalvelun muutoksia versiossa 10

Tässä artikkelissa on listattu asiakaspalvelun muutoksia Tampuurin versiossa 10.

Sopimukset-toimintoon uusi kohderekisteripuu

Asiakaspalvelun Sopimukset-toiminnossa on versiossa T10 otettu käyttöön uusi kohderekisterin puu. Samalla puunäkymä on jaettu kahteen osioon jotka erotellaan välipalkilla. Toiminnon tavoitteena oli mahdollistaa puussa myös rakennustason näyttäminen, mistä on etua erityisesti jos kiinteistökannassa on suuria rakennuksia, joissa on paljon asuntoja.

Kuvassa käytössä rakennustaso. Puun asetuksia pääsee muokkaamaan toiminnollaYlläpito Puut, käytettävä puu on nimeltään Asiakaspalvelu - Sopimukset - Kohderekisteri

Lukemalaskuille oma muutosoikeus

Jo luotujen lukemalaskujen muokkaamiselle on lisätty oma käyttöoikeus.

Jos muokkaukseen ei ole oikeutta, saa aiemmin luoduista laskuista auki ainoastaan pdf-kuvan. Samalla uuden laskun luonnin painike uudistettiin.

Tähän liittyvät käyttöoikeudet jatkossa: lukemalaskutukseen pääsy (pisaran kuva valvontaruudulla): Vesi- ja sähkölaskutus ja jo luotujen laskujen muutosoikeus: Vesi- ja sähkölaskutuksen muutosoikeus.

Laskun päiväyksen asettaminen e-laskuaineistoon

Kausilaskujen e-laskuaineiston ajossa on jatkossa mahdollisuus antaa e-laskuaineistoon uusi laskun päivä. Aiemmissa versioissa laskun päivänä on käytetty aineiston luontipäivää. Laskun päivä viedään e-laskun lisäksi tavoitteen laskun päiväksi mutta ei vaikuta kirjanpitosiirtoon.

Ilman asetettua päivämäärää toimii kuten aiemminkin, eli ei pakollinen.

Kohteen tiedot lisätty e-laskuhistoriaan

E-laskuhistoriasta näytettävä luotujen e-laskujen loki näyttää jatkossa huoneiston tunnisteen lisäksi omassa sarakkeessaan kohteen nimenä. Huoneiston tunniste (A2) toimii linkkinä valvontaruudulle.

Kohteet ja huoneistot listataan aakkosjärjestyksessä kohteen mukaan.

Erillislaskun otsikko- ja lisätietokentät mukaan e-laskulle:

Erillislaskulle syötettävät laskun otsikko- ja lisätietokentät viedään jatkossa mukaan e-laskuaineistoon (huom. aineisto luotava erillislaskujen tulostustoiminnossa).

Ilmoitushallinnan ilmoitus usealle osapuolelle irtisanottaessa tai luotaessa uusi sopimus

Tampuurin olemassa olevaa ominaisuutta, jolla voidaan luoda vikailmoitus kohteelle kytketylle osapuolelle automaattisesti on laajennettu siten, että voidaan jatkossa luoda useampia samansisältöisiä ilmoituksia usealle osapuolelle.

Asetukset: 

  • IlmoitusTyonsuorittajaRoolitCSVUudestaSopimuksesta
  • IlmoitusTyonsuorittajaRoolitCSVPoismuuttoSopimuksesta

Asetuksiin osapuoliroolit listataan rooli-id:n mukaisena pilkkulistana.

Valvontaruudulle lisää tilaa muistiinpanoille

Valvontaruudun alaosan kenttää Sopimuksen yleiset reskontralisätiedot on kasvatettu merkittävästi (testattu 25000 merkillä).

Kohdistumattoman viitesuorituksen vienti vakuudeksi

Kohdistumattomiin viitesuorituksien kohdistukseen on lisätty mahdollisuus kohdistaa suoritus Tampuurista löytyvään tarjoukseen. Kohdistus tehdään rivin loppuun lisätyn painikkeen avulla.

Hakuikkunassa näytetään maksajan nimeen perustuvan hakutuloksen mukaiset tarjoukset. Listassa näytetään vain sellaiset tarjouksen tilat, joihin asetuksella on sallittu viitesuoritusten kohdistuminen automaattisestikin.

Listan nuolipainikkeella suoritus kohdistetaan tarjoukselle (luodaan tarvittaessa esisopimus). Muokkauspainikkeesta aukeaa tarjousikkuna tarkastettavaksi. Suoritus viedään sopimuksen Vakuudet-välilehdelle kuten normaalin automaattikohdistuksenkin saapuva vakuussuoritus.

Vakuuden palautustilin päivittäminen irtisanottaessa

Irtisanottaessa sopimusta Tampuurissa voidaan versiossa T10 viedä vakuuksien palautustilinumero vakuusrekisteriin niille vakuuksille, joita ei ole vielä hyvitetty reskontraan. Palautukselle voidaan tallentaa IBAN-muotoinen tilinumero sekä haluttaessa selite. Painike Vie tiedot hyvittämättömille vakuuksille tallentaa tiedot vakuusrekisterin hyvittämättömille vakuuksille.

Hakemuksen tilan muutoksesta automaattinen sähköposti

Vaatii käyttöönottotyötä Talokeskukselta.

Tampuurin voi versiosta T10 alkaen määrittää lähettämään vakiomuotoinen sähköpostiviesti kun hakemus muutetaan tiettyyn tilaan (esim. Poistettu tai Käsitelty, tukee nykyisellään vain yhtä tilaa). Automaattiviestin sisältö määritellään dokumenttipankkiin talletettavaan pohjaan. 

Tarjouksen tilan muutoksesta automaattinen sähköposti

Vaatii käyttöönottotyötä talokeskukselta.

Version T10 myötä myös tarjouksen tilan muutoksesta voidaan lähettää tarjouksen saaneelle automaattinen sähköpostiviesti kun tarjous muutetaan tiettyyn tilaan (esim. TarjoajaPerunut tai Ei tavoitettu, tukee nykyisellään vain yhtä tilaa). Automaattiviestin sisältö määritellään dokumenttipankkiin tallennettavaan pohjaan.

Vakuustiedoille oma käyttöoikeus

Vakuusrekisteriin on lisätty oma muokkausoikeus, jolla pystytään jatkossa estämään uuden vakuuden tallennus manuaalisesti, jo kirjattujen vakuuksien muokkaus sekä kirjattujen vakuuksien siirto aktiivireskontraan käsiteltäviksi.

Asetus ohjaa myös vakuusrekisteristä avattavaa Vakuuden käsittely -lomaketta, eli ilman oikeutta ei voi muuttaa pidätystietoja tai vakuuden käsittelyn tilaa ja lomake aukeaa vain katselutilaan.

Vakuustietoihin liittyvät käyttöoikeudet jatkossa: Vakuustiedot ohjaa pääsyä vakuusrekisteriin ja oikeus Vakuustietojen muutosoikeus ohjaa muokkausoikeuksia.

Sopimuslomakkeelle henkilön A-kirjain

Sopimuslomakkeella näytettävä S-kirjain on vaihdettu A-kirjaimeksi silloin kun muistiinpano on kirjattu henkilökortin Sosiaalinen isännöinti -välilehdelle. A-kirjaimella viitataan asukasneuvonnan piirissä olevaan henkilöön.

Muut kirjaimet:

  • S-kirjain: henkilökortin Erityisryhmä-välilehdellä tallennettu erityisryhmäjakso, jossa tukitahoksi on määritelty Sosiaalinen isännöinti.
  • E-kirjain: kaikki muut henkilökortin Erityisryhmä-välilehdellä tallennetut erityisryhmäjaksot.

Kirjaimen väri vaihtuu sen mukaan onko jakso voimassa kuluvalla hetkellä (=punainen) vai päättynyt jo aiemmin (=harmaa). Henkilön tiedoissa siis voidaan näyttää näitä kirjaimia mutta ei koskaan kirjaimia E ja S samaan aikaan. 

Sopimuslomakkeelle henkilön K-kirjain

Sopimuslomakkeelle näytettävä E-kirjain (erityisryhmä) saa lisätarkenteen K, jos erityisryhmäjaksolle tallennettu Kuvaus asutetusta on jokin seuraavista pudotusvalikon valinnoista:

  • Työvoimapoliittinen syy
  • Työvoimapoliittinen syy, yritykselle vuokrattu
  • Varallisuus yli

"Maksulajin tavoitteen saldo" -raportille muutos   

Raportille on mahdollista näyttää pudotusvalikon lista kaikista maksulajeista, oletuksena ladataan kuitenkin kannasta vain 1000 ensimmäista maksulajia. Koko lista aukeaa lisävalinnalla Listaa kaikki maksulajit.

Tapahtumarekisterin "Tapahtumat"-raportti

Raportille on tuotu näkyviin sosiaalisen isännöinnin ja erityisryhmien kirjaimet kuten kuvattuna edellisessä kappaleessa. Lisäksi raportilta on nyt suorat linkit tapahtumarekisterin tapahtumiin sekä valvontaruudulle.

Raportilla kuvataan myös käytetyt kirjaimet lyhyesti.

Perintälistan uudet suodatukset

Perintälista-toimintoon on lisätty mahdollisuus suodattaa listalle nousseet sopimukset erityisryhmä- tai sosiaalisen isännöinnin jakson mukaan sekä jaksolle kirjatun tukitahon mukaan.

Passiivirekisteriin siirto

Sopimukselta poistetun henkilön voi jatkossa ottaa mukaan passiivirekisteriin siirrossa.

Poistettu henkilö näkyy siirrossa harmaalla taustalla ja uutena sarakkeena näytetään sopimukselta poistopäivä.

"Tavoitteet sopimuksittain" -raportin muutokset

Tavoitteet sopimuksittain raportille on lisätty sopimuksen alkupäivä-loppupäivä tiedot sekä linkki sopimuksen valvontaruudulle. Raportilla näytetään myös tieto, jos sopimuksella on voimassaoleva e-laskuvaltuutus.

Kuukausiraportin sopimustyyppikohtainen erittely

Kuukausiraportille on lisätty tarkemmat erittelyt otsikoittain sopimustilanteesta ottaen huomioon sopimustyypin.

Näytettävät sopimustyypit perustuvat sopimuslomakkeella Sopimustyyppi-valikon sisältöön. Sopimustyyppi-valikon saa aktivoitua Tampuurituen avulla.

"Asukaskanta henkilöluvun mukaan" -raportti

Uusi raportti esittää kohderekisterin puuvalinnan mukaan sopimuskannan henkilömäärät sopimuksilla sekä huoneistoilla, kappalemääräisesti sekä prosentteina.

"Tarjousraportti"-raportille alkuperäinen tarjoaja

Tarjousraportille on mahdollista rastivalinnassa noutaa alkuperäinen tarjouksen luoja.

Normaalisti sarakkeessa Tarjoajan id näytetään tarjousta viimeksi muokanneen henkilön tunnus mutta lisävalinnalla Käytä alkuperäistä tarjoajaa voidaan raportille noutaa tarjouksen luonut käyttäjä.

"Tyhjäkäynti huoneistotyypeittäin" -raportille asuinhuoneistojen sekä huoneiden käsittely

Raportille voidaan ottaa huone- eli solutyyppiset tilat eriteltynä mukaan laskentaan reskontra-asetuksella TyhjakayttoHuoneistotyypeittainKohdetyypit. Asetukseen viedään huoneiden ja asuinhuoneistojen tilatyyppien id:t, jolloin raportti huomioi tilatyypeittäin tyhjäkäynnit.

Raportti voidaan luoda joko tilatyyppikohtaisesti tai useammasta tilatyypistä.

"Tyhjäkäynti huoneistotyypeittäin" -raportille statuksen huomiointi

Raportille tuodaan T10-versiossa myös valittujen tilatyyppien statukset suodatusta varten. Näin voidaan sekä asuinhuoneistoilta että soluilta suodattaa pois sellaiset statukset, joita ei haluta huomioida tyhjäkäytön laskentaan. Esimerkkeinä voisi olla evakko- eli väistökäytössä olevat asunnot tai tilanne, jossa asuinhuoneistosta on muodostettu soluja.

Raportin yläreunaan tuodaan tällöin raportille valittujen tilatyyppien Tampuurista löytyvät status-vaihtoehdot. Eri asiakkailla voi olla erilaisia statuksia omissaTampuureissaan, joten kuva on esimerkkikuva.

Alla esimerkkikuvia raporteista.

Pelkät huoneet raportilla:

Huoneita ja huoneistoja mukana raportilla:

Info-kuvakkeesta aukeaa erittely tiloittain.

Nettihakemus

Tampuurin hakemuspisteytykseen on versioon T10 tehty toteutus, jossa asetuksiin annetun tulorajan mukaan voidaan antaa hakemukselle pisteitä. Tuloista saatavat pisteet lasketaan yhteen hakemuksen muista valinnoista saamiin pisteisiin.

Nettihakemuksen ominaisuuksien testaus vaatii erillisen testausympäristön perustamisen asiakaskohtaisesti.

Sopimuksen peruminen

Lisätty 20. lokakuuta 2015

Versiossa T9 lisättiin sopimuksen irtisanomiseen tarkistus siten, ettei sopimusta voinut enää irtisanoa ennen sopimuksen alkupäivää. Versioon T10 on lisätty sopimuslomakkeelle mahdollisuus ohittaa tämä tarkistus Sopimus loppuu -kentän vierestä löytyvällä valintalaatikolla.

Valintalaatikko näyttää myös ohjetekstin kun kursori viedään kentän ylle.

Hakemuksen poistolle oma käyttöoikeus

Lisätty 20. lokakuuta 2015

Versiossa T9 asuntohakemukselle lisättiin Poista-painike. Versiossa T10 on tälle napille lisätty oma käyttöoikeus Aspa Hakemuksen poisto.