Tietosuoja»Tarkastusoikeus ja henkilötiet…
  • RSS Feed

Last modified on 5/24/2018 3:20 PM by User.

Tags:

Tarkastusoikeus ja henkilötietoraportti

Tarkastusoikeus

Henkilöillä on oikeus käyttää tarkastusoikeutta. Tarkastusoikeudella tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on oikeus esittää tarkastuspyyntö saadakseen tietää, mitä tietoja hänestä on (tai ei ole) rekisterissä.

Tiedot on annettava tarkastuspyynnön esittäjälle ymmärrettävässä muodossa ja henkilön halutessa myös kirjallisesti. Tarkastuspyynnön esittäjällä on oikeus saada tietää, mistä tiedot rekisteriä varten hankitaan ja mihin tietoja käytetään sekä luovutetaan säännönmukaisesti.

Tampuurin Henkilötietoraportti on kehitetty vastaamaan tarkastuspyynnön yhteydessä tapahtuvaa tiedon keräämistä varten asetettuja vaatimuksia.

Henkilötietoraportti

Kyseisen toiminnon käyttöohjeet löytyvät tästä linkistä.

Toiminto on käytössä vain pääkäyttäjäoikeuksilla.

Henkilötietoraportti on GDPR tietosuoja-asetuksen mukainen Tampuurista tulostettava raportti, jolle kerätään Tampuurin rekistereistä kaikki yhtä osapuolta koskeva tieto, jonka avulla kyseinen osapuoli voidaan tunnistaa tai yksilöidä.

Henkilötietoraportti voidaan toimittaa henkilön kirjallisesta pyynnöstä, perustuen henkilön oikeuteen tarkastaa itseään koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot.

Alapuolella on listattuna henkilötietoraportin eri osiot ja annettu lyhyt kuvaus niiden sisällöistä.

Henkilön perustiedot

Henkilön perustiedoista kerätään muun muassa etunimi, sukunimi, henkilötunnus ja osoitetiedot. Henkilökortin virallisten tietojen lisäksi henkilötietoraportin perustiedot osioon kerätään henkilökortille kirjoitetut, henkilöä koskevat lisätiedot. Henkilötietoraportille tulostetaan ainoastaan henkilökohtainen palautustilinumero, sopimuksen palautustilinumeroa ei näytetä, koska sitä ei voida kohdistaa tiettyyn sopimuksen osapuoleen.

Yhteenveto kaikista perustiedoista

Kaikista osapuolikortin perustiedoista muodostetaan yhteenveto, johon listataan asiayhteys eli välilehti, jolta tiedot on kerätty, tietokentän nimi ja rekisteriin viety arvo.

Osapuolikytkökset kohderekisteristä

Henkilötietoraportille valitulta henkilöltä haetaan kaikki kohteiden osapuolikytkökset, eli esimerkiksi asukas tai taloyhtiön hallituksen jäsen rooli, mukaan lukien poistetut kohteet ja päättyneet yhteydet.

Henkilökortin huomiot

Henkilötietoraportille kootaan kaikki huomiot henkilökortin Huomiot -välilehdeltä. Huomioista raportille tulostetaan huomion tila, teksti ja aikaleima.

Sopimukset

Sopimukset -osioon listataan kaikki sopimukset, joissa kyseinen osapuoli on sopimusosapuolena, maksajana, asukkaana, alivuokralaisena, edunvalvojana tai muuna osapuolena. Sopimukset listataan alkamispäivämäärän mukaiseen järjestykseen, niin että viimeisimpänä alkanut sopimus on ylimpänä. Sopimuksista listataan kaikki sopimukset eli vuokrasopimuksen lisäksi muu muassa ali- ja autopaikkasopimukset.

Sopimuksille kirjatut huomiot

Henkilötietoraportille tulostetaan kaikki valitun osapuolen sopimuksille kirjatut huomiot. Huomiot listataan aikajärjestyksessä niin, että viimeisimpänä lisätty huomio on ylimpänä. Raportille tulostetaan huomiotekstin, luokituksen ja aikaleiman lisäksi kohde ja tila joihin sopimus (jolta kyseinen huomio on kerätty) on kytköksissä.

Hakemukselta kerättävät tiedot

Hakemustiedoista kerätään kaikki tiedot, joita hakemuksella (hakemuksella vaadittavat tiedot saattavat vaihdella hakemuksesta riippuen) on annettu, pois lukien Henkilön perustiedot -osion yhteyteen jo kerätyt tiedot. Kerättäviä hakemustietoja ovat esimerkiksi: hakemuksen jättö- ja hakemuksen voimassaolopäivämäärä, hakijan hakemuksella antamat osoitetiedot, asunnon tarve ja varallisuus.

Perustiedot

Hakemuksen perustiedoiksi lasketaan esimerkiksi hakemuksen jättöpäivämäärä, voimassaolopäivämäärä ja asumisoikeusnumero.

Senioriasuminen

Henkilötietoraportille kerätään hakemuksella ilmoitetut tiedot senioriasumisesta, kuten tiedot eläkkeen alkamispäivämäärästä ja kotipalvelusta.

Opiskelutiedot

Opiskelutiedot -osioon kerätään hakemukseen opiskelua ja opiskelupaikkaa koskevat tiedot, kuten oppilaitos ja opintojen alkamispäivämäärä.

Hakijan huoltaja

Henkilötietoraportille kerätään hakemukselle kirjatun huoltaja nimi- ja yhteystiedot.

Hakukriteerit

Hakemuksella annetut hakukriteerit, kuten huoneiston koko ja maksimivuokra.

Hakukohde

Hakukohteen tiedot, kuten paikkakunta, kaupunginosa, ominaisuudet ja talotyyppi.

Nykyinen asunto

Nykyisen asunnon tiedot, kuten asukasmäärä ja huoneiston koko.

Tulot

Hakijan ilmoittama bruttotulo kuukaudessa ja opintolainan määrä.

Varallisuus

Hakijan varallisuus, kuten kokonaan tai osaksi omistettu huoneisto.

Tarjoukset

Osapuolelle kohdistetut tarjoukset tietoineen eli esimerkiksi tarjouksen päivämäärä, tarjouksen status ja tarjouksen hylkäyksen syy.

Tarjouskierrokset

Tarjouskierrokset, joissa henkilö on ollut mukana, niiden päivämäärä tiedot. sekä huoneistot ja vastaukset huoneistoittain.

Osakerekisteri

Voimassaolevat omistukset

Henkilön voimassaolevat omistukset, joiden listauksessa on muun muassa tiedot osakkeiden lukumäärästä ja omistusosuudesta sekä yhtiöstä ja kohteesta, johon osakkeet kuuluvat.

Kauppahistoria

Henkilön osakkeiden kauppahistoria. Listauksessa on muun muassa tiedot osakkeiden lukumäärästä, omistusosuudesta ja yhtiöstä, johon osakkeet kuuluvat.

Erityisryhmäjakso

Henkilötietoraportin Erityisryhmäjakso -osioon tulostetaan henkilön kuuluminen eritysryhmään. Erityisryhmään kuulumisesta tulostetaan esimerkiksi erityisryhmään kuulumisen alku- ja loppupäivämäärä, sekä erityisryhmä.

Sosiaalinen isännöinti

Raportille tulostetaan tiedot henkilön kuulumisesta sosiaalisen isännöinnin piiriin. Sosiaalisesta isännöinnistä tulostetaan esimerkiksi tiedot sosiaalisen isännöinnin alku- ja lopetuspäivämäärästä, sekä loppumisen syystä. Kuhunkin eri sosiaalisen isännöinnin jaksoon liittyvät kommentit tulostetaan kyseisen sosiaalisen isännöinnin jakson alle.

Irtisanomispyynnöt

Osioon tulostetaan sopimusten irtisanomisiin liittyvät työjonon tehtävät. Tiedoista tulostetaan esimerkiksi irtisanomisen kohteena oleva sopimuksen kohde, sekä sopimuksen alkupäivämäärä ja irtisanomisen syy.

Avainhallinta

Henkilön avainhallintaan liittyvistä tiedoista tulostetaan esimerkiksi kohde, avaintyyppi ja Loppuu -päivämäärä.

Yhteydenotot

Tampuurin kirjatut yhteydenotot tulostuvat raportille niin, että uusin yhteydenotto on ylimpänä. Päivämäärän lisäksi raportille tulostetaan yhteydenoton selite, lähde, aihe ja viesti.

Ilmoitushallinta

Henkilötietoraportin Ilmoitushallinta -osioon haetaan kaikki osapuolen tekemät ilmoitushallinnan ilmoitukset, joissa kyseinen henkilö on ilmoittajana. Tiedot järjestetään listaan kirjauspäivän mukaan niin, että uusin näkyy ylimpänä.

Autopaikat

Autopaikat -osioon tulostetaan osapuolen autopaikkojen tiedot. Tiedot järjestetään listaan Alkaa -kentän tiedon mukaan niin, että uusin näkyy ylimpänä.

Autopaikkajono

Autopaikkajono -osioon tulostetaan osapuolen autopaikkajonon tiedot.

Saunavuorot

Saunavuorot -osioon listataan osapuolen kaikki varaukset. Tiedot varauksista järjestetään listaan päättymispäivämäärän mukaan, niin että ilman päättymispäivämäärää olevat vuorot näkyvät ylimpänä, jotta aktiiviset vuorot näkyvät ensimmäisenä.